fbpx

Subsidies

Borgstelling MKB (BMKB)

De borgstelling MKB is bedoelt om knelpunten te verminderen die voorkomen wanneer er sprake is van kredietverlening aan mkb-ondernemingen door particuliere kredietinstellingen.

Omschrijving

De BMKB betreft een krediet wat wordt aangevuld door een garantie van de overheid. Dit maakt het eenvoudiger voor mkb-ondernemingen om krediet aan te vragen bij banken of andere kredietinstellingen.

Wie kunnen er indienen?

Heeft u ideeën over hoe belemmeringen bij het investeren in scholing en ontwikkeling zijn weg te nemen? Uw project moet zich richten op 1 van de volgende soorten investeringen:

  • Investeringen om te zorgen voor meer technisch opgeleid personeel
  • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering
  • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie

Subsidie

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. Subsidiabele kosten zijn alle redelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van het project. Dit zijn bijvoorbeeld loonkosten van de aanvrager of kosten die de aanvrager maakt voor het inschakelen van derden. Er zijn geen specifieke kostensoorten uitgesloten. Lees meer over subsidiabele kosten in het Kaderbesluit Nationale EZ-subsidies.

De minimale deelname aan een project per deelnemer (= het minimale subsidiebedrag) bedraagt € 25.000, het maximale bedrag is € 124.999 inclusief btw. Voor samenwerkingsverbanden bedraagt de subsidie maximaal € 200.000. Voor de deelnemers aan een samenwerkingsverband gelden dezelfde bedragen als voor individuele aanvragers: minimaal € 25.000 en maximaal € 124.999. Projecten met hogere kosten komen ook in aanmerking voor een subsidie maar met bovenstaande maximum bedragen.

Deadline

Open voor indiening.

Tip

Starters en innoverende bedrijven hebben extra gunstige voorwaarden.

Meer weten over deze subsidieregeling?