Algemene voorwaarden Innovatie Performance Applicatie

Artikel 1: Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Abonnee: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met M&K en/of met wie zij hierover onderhandelt, inclusief haar rechtsopvolgers.
  • Applicatie: de door M&K beschikbaar gestelde (online) innovatie en performance applicatie die de Abonnee in staat stelt om zijn subsidieprojecten te beheren en te administreren.
  • Diensten: de door M&K te leveren diensten, bestaande uit het verschaffen van toegang tot en het gebruik van de Innovatie Performance Applicatie.
  • M&K: Maas & Kleiberg Subsidieadvies Holding B.V.
  • Overeenkomst: de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) tussen M&K en de Abonnee, op grond waarvan M&K de Diensten levert aan de Abonnee.
  • Systeem: de door M&K gebruikte en/of beheerde systeemapparatuur, programmatuur en de Applicatie waarmee zij de Diensten aan de Abonnee verleent.

Artikel 2: Werkingssfeer

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Abonnee en M&K, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden die door beide partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met M&K voor de uitvoering waarvan diensten van derden worden betrokken.

2.3 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Abonnee en M&K zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van deze nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) zoveel mogelijk in acht worden genomen.

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand door middel van registratie en aanmelding van de Abonnee op de landingspage van de website van M&K.

3.2 M&K heeft het recht zonder opgaaf van reden een (potentiële) Abonnee te weigeren

Artikel 4: Abonnementen, vergoedingen en betaling

4.1 M&K stelt gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Diensten beschikbaar aan de Abonnee op abonnementsbasis.

4.2 Tenzij anders is vermeld, zijn alle abonnementsvergoedingen exclusief BTW.

4.3 De Abonnee wordt geacht voorafgaand aan de abonnementsperiode te betalen voor de Diensten. De verschuldigde abonnementsvergoeding wordt jaarlijks bij vooruitbetaling in rekening gebracht. Alle facturen zullen door Abonnee binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum worden voldaan.

4.4 M&K is gerechtigd de abonnementsvergoeding jaarlijks te indexeren. Daarnaast is M&K gerechtigd de abonnementsvergoeding aan te passen met inachtneming van een termijn van dertig (30) kalenderdagen.

4.5 Indien Abonnee niet akkoord wenst te gaan met een door Eigenaar medegedeelde aanpassing van de abonnementsvergoeding, is Abonnee gerechtigd binnen dertig (30) kalenderdagen na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen.

4.6 Indien Abonnee niet binnen de onder lid 2 van genoemde termijn heeft betaald, is M&K gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van M&K vanaf de vervaldag Abonnee de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

4.7 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die M&K maakt als gevolg van de niet-nakoming door Abonnee van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Abonnee. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van EUR 250 te vermeerderen met BTW.

4.8 Door de Abonnee gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Abonnee, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.9 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is M&K bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de levering van de Diensten op te schorten.

Artikel 5: Rechten en verplichtingen M&K

5.1 M&K spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn. Abonnee zal geen toegang tot het Systeem verkrijgen op tijdstippen dat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan het Systeem worden uitgevoerd. M&K zal deze  werkzaamheden zo mogelijk laten plaatsvinden op tijden dat Abonnee daarvan zo weinig mogelijk hinder ondervindt.

5.2 M&K zal passende maatregelen nemen ter waarborging van de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van de door de Abonnee verstrekte gegevens.

5.3 M&K behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten. M&K zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

5.4 M&K kan de Diensten mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de overeenkomst.

Artikel 6: Rechten en verplichtingen Abonnee

6.1 Abonnee verkrijgt het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de Diensten te gebruiken zoals bedoeld en beschreven op https://aanvraag.mksubsidieadvies.nl/wbso.

6.2 Abonnee is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen voortvloeiende uit het gebruik van de Diensten van M&K.

6.3 Het is Abonnee niet toegestaan zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven. De Abonnee is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik en beheer van zijn abonnement (inclusief gebruikersnaam en wachtwoord).

6.4 Abonnee dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door M&K mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker van de Diensten. In het bijzonder zal Abonnee bij het gebruik van de Diensten: (a) niet op een zodanige wijze gebruik maken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht; (b) zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van (een deel van) de Diensten aan derden en (c) alle redelijke aanwijzingen van M&K die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.

6.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt M&K zich het recht voor haar verplichtingen jegens Abonnee op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met de verplichtingen in dit artikel, zonder dat M&K tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 7: Intellectuele eigendomsrechten en gebruik gegevens

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten berusten uitsluitend bij de licentiegever van M&K. De levering of het gebruik van de Dienst of enige andere dienst of product door M&K heeft geen overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht aan Abonnee tot gevolg.

7.2 Abonnee verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot de Diensten.

7.3 Het gebruik van de Diensten kan de verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen. M&K fungeert daarbij als bewerker zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal alle daaruit voortvloeiende verplichtingen naleven. Abonnee wordt met betrekking tot de persoonsgegevens aangemerkt als verantwoordelijke persoon en zal alle daaruit voortvloeiende verplichtingen naleven.

7.4 M&K is gerechtigd de door Abonnee binnen het kader van de Overeenkomst verstrekte gegevens in geanonimiseerde vorm te gebruiken voor statistische en algemene doeleinden.

7.5 M&K spant zich in zorg te dragen voor back-ups van de gegevens binnen de Applicatie, echter M&K is niet aansprakelijk voor eventueel verlies van deze gegevens, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 8: Geheimhouding

8.1 Beide partijen zijn, tenzij er een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking geldt, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst verwerven ten aanzien van de andere partij daarvan zo weinig mogelijk hinder ondervindt.

Artikel 9: Duur en beëindiging

9.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor periode van één jaar en treedt inwerking na ontvangst van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier via de landingspage van de website van M&K. Door middel van aanmelding via het aanmeldingsformulier voornoemd verklaart de Abonnee zich akkoord met de voorwaarden van M&K (waaronder deze algemene voorwaarden).

9.2 De Overeenkomst wordt automatisch steeds verlengd met een periode van één jaar, tenzij deze uiterlijk drie maanden voor het einde van de contractperiode schriftelijk wordt opgezegd.

9.3 M&K stelt op verzoek van de Abonnee, ingediend binnen 30 dagen na de beëindiging van de Overeenkomst, een bestand beschikbaar met de door Abonnee in de Applicatie verwerkte gegevens. Na afloop van deze periode van 30 dagen is M&K niet verplicht de gegevens te bewaren, onderhouden of beschikbaar te stellen.

9.4 M&K is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; indien de Abonnee (a) in staat van faillissement wordt verklaard; (b) (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; (c) haar activiteiten staakt, (d) M&K goede grond heeft te vrezen dat de Abonnee haar verplichtingen niet zal nakomen.

9.5 Indien M&K de Overeenkomst op grond van dit artikel beëindigt of ontbindt, wordt al hetgeen M&K te vorderen heeft van de Abonnee direct opeisbaar.

Artikel 10: Klachtenregeling

10.1 Klachten met betrekking tot de Diensten dienen schriftelijk binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek aan M&K kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan aan Abonnee dienaangaande geen rechten meer toekomt.

10.2 Klachten als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Abonnee niet op.

10.3 Indien M&K een gebrek in de verrichtte Diensten aangetoond acht, zal zij de keuze hebben tussen aanpassing van de in rekening gebrachte abonnementsprijs, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Diensten of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Overeenkomst tegen een restitutie naar evenredigheid van door Abonnee reeds betaalde abonnementsprijs.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 M&K zal de Diensten naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van M&K kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de Abonnee haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is M&K voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

11.2 Indien de Abonnee aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van M&K die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is M&K voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag dat onder de Overeenkomst is betaald.

11.3 Indien en voor zover M&K een hiertoe strekkende verzekering mocht hebben afgesloten, zal de aansprakelijkheid van M&K jegens Abonnee in plaats van het hiervoor in dit artikel bepaalde geregeerd worden door en gelimiteerd zijn tot de in de betreffende polis vermelde voorwaarden respectievelijk bedragen, zulks onder opschortende voorwaarde, dat door verzekeraar(s) dekking aan M&K worden verleend.

11.4 Abonnee vrijwaart M&K voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Abonnee aan M&K onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Abonnee aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van M&K.

11.5 Eventuele aanspraken van de Abonnee dienen binnen een vervaltermijn van één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de rechten van de Abonnee zijn vervallen.

11.6 M&K is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.7 De aansprakelijkheidsbeperkingen van M&K zijn alleen dan niet van toepassing wanneer de schade is veroorzaakt door opzet, ernstige nalatigheid of bewuste roekeloosheid van M&K of haar bestuurder(s).

Artikel 12: Overmacht

12.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop M&K geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor M&K niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van M&K worden daaronder begrepen.

12.3 M&K heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat M&K zijn verplichtingen had moeten nakomen.

12.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 13:  Niet overdraagbaar

13.1 Het feitelijk gebruik (waaronder maar niet beperkt tot de gebruikersnaam, wachtwoord en/of naam van de omgeving) van de Applicatie is niet overdraagbaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van M&K.

Artikel 14: Nawerking

De artikelen 4 (Abonnementen, vergoedingen en betaling), 7 (Intellectuele eigendomsrechten en gebruik gegevens), 8 (Geheimhouding), 10 (Klachtenregeling), 11 (Aansprakelijkheid) blijven van kracht nadat deze Overeenkomst is beëindigd.

Artikel 15: Strijdige voorwaarden

In het geval deze algemene voorwaarden en de offerte onderlinge tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de offerte opgenomen voorwaarden.

Artikel 16: Toepasselijk recht; geschillenregeling

  1. Op alle Overeenkomsten tussen Abonnee en M&K waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Abonnee en M&K, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.