fbpx

Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden (versie oktober 2019)

Artikel 1 ALGEMEEN
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Beschikking: een schriftelijke toezegging tot verlening van een Bijdrage naar aanleiding van een ten behoeve van Opdrachtgever ingediende subsidieaanvraag.
– Bijdrage: een subsidie, krediet, fiscale vrijstelling of andere (financiële) bijdrage toegekend aan Opdrachtgever.
– MK: Maas & Kleiberg Subsidieadvies B.V. alsmede aan haar gelieerde vennootschappen, die naar deze algemene voorwaarden verwijzen.
– Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met MK en/of met wie zij hierover onderhandelt, inclusief haar rechtsopvolgers.
– Overeenkomst: iedere overeenkomst van opdracht tussen MK en Opdrachtgever met betrekking tot het verrichten van Werkzaamheden door MK.
– Subsidiemanagement: het geheel van activiteiten dat verband houdt met het opstellen, verwerken, indienen en/of beheren van een (WBSO-)subsidieaanvraag, met als doel een Bijdrage te verkrijgen op basis van een subsidieprogramma- of regeling.
– Werkzaamheden: de in de offerte omschreven werkzaamheden bestaande uit Subsidiemanagement en overige werkzaamheden die MK onder de Overeenkomst zal verrichten evenals aanvullende werkzaamheden waartoe Opdrachtgever opdracht heeft verleend aan MK.

Artikel 2 WERKINGSSFEER
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en MK, behoudens wijzigingen in deze algemene voorwaarden. MK is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen.
2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met MK voor de uitvoering waarvan diensten van derden moeten worden betrokken.
3. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en MK zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van deze nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) zoveel mogelijk in acht worden genomen.
4. Indien sprake is van een Overeenkomst met meer dan één Opdrachtgever, zullen al deze Opdrachtgevers hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen die op grond van de Overeenkomst op een Opdrachtgever rusten.
5. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden alle Werkzaamheden, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon, uitsluitend aanvaard en verricht door MK.

Artikel 3 AANBIEDINGEN EN OFFERTES
1. De door Opdrachtgever gemaakte offertes zijn vrijblijvend. MK kan haar offertes steeds herroepen, zelfs indien hierin een termijn voor aanvaarding is vermeld.                            2. De prijzen in genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij  anders aangegeven.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht MK niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende offerte door MK retour is ontvangen.
2. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is MK daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MK anders aangeeft.
3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur, tenzij uit de inhoud of de strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde duur is aangegaan.

Artikel 5 TERBESCHIKKING STELLING VAN INFORMATIE
1. Opdrachtgever is gehouden alle informatie, gegevens enbescheiden, welke de MK overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, veiligheid en betrouwbaarheid van de aan MK ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
3. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie en/of gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan MK ter beschikking zijn gesteld, heeft MK het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
1. MK zal de door haar te verrichten Werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. MK zal zich inspannen om het best mogelijke resultaat te bereiken, maar kan er niet voor instaan dat een bepaald resultaat wordt bereikt.
2. MK kan de Werkzaamheden laten uitvoeren door hulppersonen. Deze algemene voorwaarden zijn in de rechtsverhouding met Opdrachtgever van overeenkomstige toepassing op de in opdracht van MK uit te voeren of uitgevoerde dienstverlening door deze hulppersonen.
3. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan MK de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4. Opdrachtgever verzendt van alle door haar van derden ontvangen correspondentie die betrekking hebben op de Werkzaamheden onverwijld een afschrift aan MK.
5. Opdrachtgever onthoudt zich tijdens de duur van de Overeenkomst van activiteiten die MK bij de uitvoering van de Overeenkomst kunnen belemmeren of diens activiteiten kunnen doorkruisten.

Artikel 7 SUBSIDIEMANAGEMENT
1. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op Subsidiemanagement geldt dat, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, MK haar Werkzaamheden verricht op
basis van exclusiviteit. Dit houdt in dat het Opdrachtgever gedurende de Overeenkomst niet is toegestaan om overeenkomsten van gelijke strekking aan te gaan met derden.
2. Opdrachtgever zal aan MK voor de duur van de Overeenkomst een volmacht verlenen voor alle met de Subsidiemanagement verband houdende (rechts)handelingen, waaronder het indienen van subsidieaanvragen en het corresponderen namens Opdrachtgever. Opdrachtgever zich zal onthouden van het zelfstandig verrichten van (rechts)handelingen die onder het bereik van de volmacht vallen, waaronder in het bijzonder begrepen het zelfstandig indienen van de aanvraag.
3. Indien de Opdrachtgever besluit om een door MK voorbereide subsidieaanvraag niet in te dienen, in te trekken en/of de Overeenkomst voortijdig te beëindigen, zal zij de door MK gewerkte uren te vergoeden tegen de gebruikelijke uurtarieven van MK.

Artikel 8 TERMIJN VAN UITVOERING
1. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde Werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.
2. Is Opdrachtgever een voorschot verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de Werkzaamheden dient te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie geheel ter beschikking is gesteld.

Artikel 9 CONTRACTDUUR; EINDE OVEREENKOMST
1. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde duur, wordt deze na het verstrijken van de overeengekomen periode steeds voor een aansluitende zelfde periode verlengd, tenzij schriftelijk opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de lopende contractperiode. Overeenkomsten aangegaan voor een bepaalde duur kunnen niet tussentijds opgezegd worden. Overeenkomsten aangegaan voor onbepaalde duur kunnen schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van 6 maanden.
2. MK is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen dan wel te ontbinden, zonder schadeplichtig jegens Opdrachtgever te zijn, indien continuatie van de Werkzaamheden in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden. Of hiervan sprake is, staat uitsluitend ten beoordeling van MK.
3. MK behoudt bij opzegging (als bedoeld in art. 9.1) en (tussentijdse) beëindiging (art. 9.2) in alle gevallen aanspraak op betaling van het overeengekomen honorarium en vergoeding van de (on)kosten voor in verband met de tot dan toe verrichte Werkzaamheden, waarbij aan Opdrachtgever de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte Werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover MK na beëindiging van de Overeenkomst nog werkzaamheden dient te verrichten en/of dient mee te werken aan de overdracht van werkzaamheden aan derden, worden deze extra werkzaamheden en/of hiermee verband houdende kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
4. Indien Opdrachtgever na het eindigen van deze Overeenkomst een Bijdrage realiseert welke (geheel of gedeeltelijk) het gevolg is van door MK verrichtte Werkzaamheden en/of door MK aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, is MK gerechtigd tot een honorarium ter hoogte van 75% van het eerder door MK hiervoor in rekening gebrachte honorarium van de desbetreffende aanvraag.

Artikel 10 HONORARIUM
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een honorarium overeenkomen op basis van een uurtarief, een vast honorarium (fixed fee), een abonnement, No Cure No Pay of een mengvorm van voornoemde honoraria overeenkomen.
2. Indien No Cure No Pay is overeengekomen, is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd aan MK op het moment van toekenning van de Bijdrage onder de Beschikking. De hoogte van het honorarium wordt berekend over de op grond van de Beschikking maximaal toe te kennen Bijdrage.
3. Indien een uurtarief is overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
4. Indien een abonnement wordt overeengekomen, betreft de in de offerte opgenomen abonnementsvergoeding altijd een vergoeding per jaar (en niet voor de gehele looptijd van de Overeenkomst).
5. Werkzaamheden van MK die betrekking hebben op het bieden van ondersteuning bij een subsidiecontrole geschieden tegen een vast honorarium (fixed fee) van EUR 1.000, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
6. Indien Opdrachtgever aanvullingen of wijzigingen wenst op de Overeenkomst en MK van oordeel is dat de Werkzaamheden daardoor worden verzwaard of uitgebreid, is sprake van meerwerk, ook indien tussen partijen eerder een vast honorarium is overeengekomen. Indien MK meent dat van meerwerk sprake is, zal zij Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en deze informeren over de gevolgen daarvan voor het honorarium. Opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn met de
uitvoering van het meerwerk en de daaraan verbonden gevolgen voor het honorarium, tenzij zij onmiddellijk na de bedoelde kennisgeving door MK daar schriftelijk bezwaar tegen maakt.
7. Indien de offerte een inschatting van het aantal werkzame uren bevat, is deze niet bindend voor MK.
8. MK is te allen tijde gerechtigd om van de Opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen, alvorens de opgedragen Werkzaamheden worden aangevangen of gecontinueerd. MK zaldit voorschot onder zich te houden gedurende de Overeenkomst en deze na beëindiging van de Overeenkomst verrekenen met haar eindfactuur.
9. MK is gerechtigd haar tarieven jaarlijks te indexeren. De indexering zal worden gebaseerd op de stijging van de CPI alle huishoudens tussen de aanvangsdatum van de Overeenkomst en de datum van indexering van het tarief. Daarnaast behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor de tarieven te verhogen indien de ontwikkeling van lonen, lasten, kosten en/of marktontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Voordat een tariefswijziging wordt doorgevoerd wordt Opdrachtgever hier schriftelijk van in kennis gesteld.

Artikel 11 BETALING
1. Het honorarium van MK, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de Werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en MK hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door Opdrachtgever aan MK verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.
2. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan veertien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking ten gunste van een door MK aan te wijzen bankrekening.
3. Indien Opdrachtgever niet binnen de onder lid 2 van artikel 11 genoemde termijn heeft betaald, is MK gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van MK vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
4. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die MK maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van EUR 250 te vermeerderen met BTW.
5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 12 KLACHTENREGELING
1. Klachten met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie, waarover Opdrachtgever klaagt, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan MK kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan aan Opdrachtgever dienaangaande geen rechten meer toekomt.
2. Klachten als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een klacht met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van MK waarop de klacht geen betrekking heeft.
3. Indien MK een gebrek in de verrichtte Werkzaamheden aangetoond acht, zal zij de keuze hebben tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Overeenkomst tegen een restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

Artikel 13 AANSPRAKELIJKHEID
1. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever dienen binnen een vervaltermijn van één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de rechten van de Opdrachtgever zijn vervallen.                                                                                                                                                                                                                                                                2. MK is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
3. MK is geval van niet-deugdelijk gebleken Werkzaamheden tot geen verdere (vergoedings-) verplichtingen gehouden dan bepaald in artikel 12 van deze algemene voorwaarden.
4. Voor het geval op enig moment in rechte vast zou komen te staan dat MK voor enige verdere schade voortvloeiend uit de uitvoering door MK van de Overeenkomst wel aansprakelijk is, is de vergoedingsplicht van MK in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij van MK uitkeert.
5. indien – om welke reden dan ook – geen sprake is van een uitkering door de verzekeringsmaatschappij, is de vergoedingsplicht van MK beperkt tot het maximum van het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende Werkzaamheden, dan wel indien de Overeenkomst een looptijd heeft van meer dan zes maanden tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
6. Opdrachtgever vrijwaart MK voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Opdrachtgever aan MK onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van MK.
7. Indien MK derden betrokken heeft bij de uitvoering van de Overeenkomst, is MK voor eventuele fouten van die derden niet aansprakelijk, behoudens voor zover Opdrachtgever bewijst dat MK in redelijkheid niet tot een keuze voor die derde had kunnen komen.
8. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door MK voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, die derhalve een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben. Het is daarmee een derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 BW, welke door
Opdrachtgever niet kan worden herroepen.
9.De aansprakelijkheidsbeperkingen van MK zijn alleen dan niet van toepassing wanneer de schade is veroorzaakt door opzet, ernstige nalatigheid of bewuste roekeloosheid van MK of haar bestuurder(s) en de daaruit vervaardigde uittreksels schriftelijk bewijs te leveren.
10. Indien MK tezamen met één of meer andere opdrachtnemers van Opdrachtgever een opdracht heeft ontvangen, is ieder der opdrachtnemers aansprakelijk voor een tekortkoming in de door haar uitgevoerde (deel)Werkzaamheden.
11. MK is voorts niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst onvoorziene wijzigingen in wet- of regelgeving die verband houdt met subsidieverlening.

Artikel 14 OVERMACHT
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MK geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MK niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van MK worden daaronder begrepen.
3. MK heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat MK zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover MK ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MK gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 15 GEHEIMHOUDING EN NON-CONCURRENTIE
1. MK is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de Opdrachtgever tegenover derden.
2. MK is niet gerechtigd de informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval MK voor zichzelf optreedt in een tucht, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
3. Tenzij daartoe door MK voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van MK, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
4. Opdrachtgever zal geen medewerkers of opdrachtnemers van MK, die direct of indirect met de uitvoering van de Werkzaamheden zijn belast, in dienst nemen of direct of indirect werkzaamheden laten verrichten, of hen daartoe bewegen, zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst als gedurende een periode van twee jaar daarna.

Artikel 16 INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle door MK ter beschikking gestelde zaken (waaronder adviezen, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, (subsidie-)aanvragen, evenals voorbereidend materiaal daarvan) berusten uitsluitend bij MK en gaan in geen geval over op Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Alle door MK aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken zijn uitsluitend bestemd om alleen door Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 17 CONTRACTSOVERNEMING
1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting of recht uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij MK zich hiermee vooraf schriftelijk akkoord heeft verklaard. MK is gerechtigd aan haar toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante (betalings-)verplichtingen uit de Overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.
2. In geval van contract overneming vrijwaart Opdrachtgever MK ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, tenzij enige dwingende (intern)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

Artikel 18 VERVALTERMIJN
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens MK in verband met het verrichten van Werkzaamheden door MK in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 19 NAWERKING
De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen blijven binden.

Artikel 20 STRIJDIGE CLAUSULES
In het geval deze algemene voorwaarden en de offerte onderlinge tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de offerte opgenomen voorwaarden.

Artikel 21 TOEPASSELIJK RECHT; GESCHILLENREGELING
1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en MK waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en MK, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Oktober 2019