fbpx

Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden (versie april 2017)

 

Artikel 1    ALGEMEEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Beschikking: een schriftelijke toezegging tot verlening van een Bijdrage naar aanleiding van een ten behoeve van Opdrachtgever ingediende subsidieaanvraag.

Bijdrage: een subsidie, krediet, fiscale vrijstelling of andere (financiële) bijdrage toegekend aan Opdrachtgever welke het gevolg is van Subsidiemanagement door M&K.

M&K: Maas & Kleiberg Subsidieadvies Holding B.V. alsmede haar dochter- en gelieerde vennootschappen, die naar deze algemene voorwaarden verwijzen.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met M&K en/of met wie zij hierover onderhandelt, inclusief haar rechtsopvolgers.

Overeenkomst: iedere overeenkomst van opdracht tussen M&K en Opdrachtgever met betrekking tot het verrichten van  Werkzaamheden door M&K.

Subsidiemanagement: het geheel van activiteiten dat verband houdt met het opstellen, verwerken, indienen en/of beheren van een (WBSO-)subsidieaanvraag, met als doel een Bijdrage te verkrijgen op basis van een subsidieprogramma- of regeling.

Werkzaamheden: de in de offerte omschreven werkzaamheden bestaande uit Subsidiemanagement en overige werkzaamheden die M&K onder de Overeenkomst zal verrichten evenals aanvullende werkzaamheden waartoe Opdrachtgever opdracht heeft verleend aan M&K.

 

Artikel 2    WERKINGSSFEER

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en M&K, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden die door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met M&K voor de uitvoering waarvan diensten van derden moeten worden betrokken.
 3. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en M&K zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van deze nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) zoveel mogelijk in acht worden genomen.

 

Artikel 3    AANBIEDINGEN EN OFFERTES

 1. De door Opdrachtgever gemaakte offertes zijn vrijblijvend. M&K kan haar offertes steeds herroepen, zelfs indien hierin een termijn voor aanvaarding is vermeld.
 2. De prijzen in genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien na de offertedatum een of meer kostenfactoren een wijziging ondergaat, is M&K gerechtigd haar tarieven dienovereenkomstig aan te passen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht M&K niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4    TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende offerte door M&K retour is ontvangen.
 2. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is M&K daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij M&K anders aangeeft.

 

Artikel 5    TERBESCHIKKING STELLING VAN INFORMATIE

 1. Opdrachtgever is gehouden alle informatie, gegevens en bescheiden, welke de M&K overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking testellen.
 1. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, veiligheid en betrouwbaarheid van de aan M&K ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 2. Indien en voor zover Opdrachtgever dit verzoekt worden de ter

beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

 1. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie en/of gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan M&K ter beschikking zijn gesteld, heeft M&K het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 6    UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. M&K zal de door haar te verrichten Werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap c.q. beroepsbeoefenaar uitvoeren.
 2. M&K bepaalt de wijze waarop en door welke personen de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft M&K het recht de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te laten verrichten door derden.
 4. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan M&K de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Opdrachtgever verzendt van alle door haar van derden ontvangen correspondentie die betrekking hebben op de Werkzaamheden onverwijld een afschrift aan M&K.

 

Artikel 7    SUBSIDIEMANAGEMENT

 1. Indien de Werkzaamheden betrekking hebben op Subsidiemanagement geldt dat, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, M&K de Werkzaamheden verricht op basis van exclusiviteit. Dit betekent dat M&K de enige partij is die de Opdrachtgever opdracht verstrekt heeft om de Werkzaamheden die (mede) betrekking hebben op Subsidiemanagement te verrichten.
 2. 2. Opdrachtgever zal aan M&K voor de duur van de Overeenkomst een volmacht verlenen voor alle met de Subsidiemanagement verband houdende (rechts)handelingen, waaronder het indienen van aanvragen en het corresponderen namens Opdrachtgever. Dit betekent dat de Opdrachtgever zich zal onthouden van het zelfstandig verrichten van (rechts)handelingen die onder het bereik van de volmacht vallen, waaronder in het bijzonder van het zelfstandig indienen van de aanvraag.
 3. Indien de Opdrachtgever besluit om een door M&K voorbereide subsidieaanvraag niet in te dienen, in te trekken en/of de Werkzaamheden te staken, dient zij de door M&K gewerkte uren te vergoeden tegen de gebruikelijke uurtarieven van M&K.
 4. Uitsluitend ter zake van WBSO-subsidieaanvragen geldt dat in het geval dat Opdrachtgever een lagere Bijdrage realiseert dan in de Beschikking is toegezegd, M&K op verzoek van Opdrachtgever met terugwerkende kracht een korting kan verlenen op het honorarium van M&K. Opdrachtgever kan hiertoe binnen 90 dagen na het eindigen van het kalenderjaar een voldoende onderbouwd verzoek indienen per e-mail (administratie@mksubsidieadvies.nl), welk verzoek door M&K in behandeling zal worden genomen. Opdrachtgever is hierbij gehouden alle door M&K gewenste inlichtingen te verschaffen. Indien M&K een korting met terugwerkende kracht op het honorarium gerechtvaardigd acht, zal zij Opdrachtgever een creditfactuur sturen tot maximaal 50% van het gefactureerde honorarium en de hieraan verbonden betaling binnen 30 dagen voldoen.

 

Artikel 8    TERMIJN VAN UITVOERING

 1. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde Werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever M&K schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de Werkzaamheden dient te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie geheel ter beschikking is gesteld.

 

Artikel 9    WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten Werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal M&K de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 3. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal M&K daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 10 CONTRACTDUUR; EINDE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst tussen M&K en Opdrachtgever wordt aangegaan met een looptijd van één jaar, tenzij M&K en Opdrachtgever anders overeenkomen, zoals opgenomen in de offerte. Na het verstrijken van de overeengekomen periode wordt de Overeenkomst steeds voor een aansluitende zelfde periode verlengd, tenzij één van de partijen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de lopende contractperiode schriftelijk heeft opgezegd.
 2. M&K is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst eenzijdig op te zeggen dan wel te ontbinden, indien:
 3. a) Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst (daaronder begrepen deze algemene voorwaarden) niet of niet volledig nakomt;
 4. b) na het sluiten van de Overeenkomst M&K ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
 5. c) Opdrachtgever op enig moment verzocht is een voorschot of een fixed fee voor de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst te betalen en betaling hiervan uitblijft of onvoldoende is.
 6. In geval M&K de Overeenkomst op grond van dit artikel opzegt of ontbindt, wordt al hetgeen M&K uit welke hoofde dan ook van Opdrachtgever te vorderen heeft direct opeisbaar.
 7. Indien Opdrachtgever na het eindigen van deze Overeenkomst een Bijdrage realiseert welke (mede) het gevolg is van eerder door M&K verrichtte Werkzaamheden en/of door M&K aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, is M&K gerechtigd tot een honorarium ter hoogte van 75% van het eerder door M&K hiervoor in rekening gebrachte honorarium van de desbetreffende aanvraag totdat er geen teksten die geschreven zijn door M&K meer gebruikt worden.

 

Artikel 11 TARIEVEN

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium (fixed fee) of No Cure No Pay overeenkomen. Indien No Cure No Pay (ook wel succesfee genoemd) is overeengekomen geldt dat 100% van de commissie gefactureerd wordt bij een schriftelijke toezegging (zie artikel 1: definitie beschikking).
 2. Indien geen vast honorarium (fixed fee) of No Cure No Pay wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van M&K, geldende voor de periode waarin de Werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn altijd exclusief BTW.
 3. Werkzaamheden van M&K die betrekking hebben op het bieden van ondersteuning bij een subsidie-controle bij Opdrachtgever geschiedt tegen een vast honorarium (fixed fee) van EUR 1.000, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 4. Indien de offerte een inschatting van het aantal werkzame uren bevat, is deze niet bindend voor M&K.
 5. M&K is gerechtigd het tarief jaarlijks te indexeren. De indexering zal worden gebaseerd op de stijging van de CPI alle huishoudens tussen de aanvangsdatum van de Overeenkomst en de datum van indexering van het tarief. Daarnaast behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor de tarieven te verhogen indien de ontwikkeling van lonen, lasten, kosten en/of marktontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Voordat een tariefswijziging wordt doorgevoerd wordt Opdrachtgever hier schriftelijk van in kennis gesteld.

 

Artikel 12 BETALING

 1. Het honorarium van M&K, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de Werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij

Opdrachtgever en M&K hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door Opdrachtgever aan M&K verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

 1. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan veertien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking ten gunste van een door M&K aan te wijzen bankrekening.
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen de onder lid 2 van artikel 12 genoemde termijn heeft betaald, is M&K gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van M&K vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die M&K maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van EUR 250 te vermeerderen met BTW.
 4. M&K is gerechtigd om van de Opdrachtgever betaling van een voorschot of een fixed fee te verlangen, alvorens de opgedragen Werkzaamheden worden aangevangen of gecontinueerd. M&K is gerechtigd om een voorschot onder zich te houden gedurende de Overeenkomst. Na beëindiging van de Overeenkomst zal M&K dit voorschot verrekenen met haar eindfactuur.
 5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

 

Artikel 13 KLACHTENREGELING

 1. Klachten met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie, waarover Opdrachtgever klaagt, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan M&K kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan aan Opdrachtgever dienaangaande geen rechten meer toekomt.
 2. Klachten als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een klacht met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van M&K waarop de klacht geen betrekking heeft.
 3. Indien M&K een gebrek in de verrichtte Werkzaamheden aangetoond acht, zal zij de keuze hebben tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Overeenkomst tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium.

 

Artikel 14 GEHEIMHOUDING EN NON-CONCURRENTIE

 1. M&K is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de Opdrachtgever tegenover derden.
 2. M&K is niet gerechtigd de informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval M&K voor zichzelf optreedt in een tucht, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Tenzij daartoe door M&K voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van M&K, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
 4. Opdrachtgever zal geen medewerkers of opdrachtnemers van M&K, die direct of indirect met de uitvoering van de Werkzaamheden zijn belast, in dienst nemen of direct of indirect werkzaamheden laten verrichten, of hen daartoe bewegen, zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst als gedurende een periode van twee jaar daarna.

 

Artikel 15 INTELLECTUELE EIGENDOM

 1.  Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de met M&K gesloten Overeenkomst ontwikkelde of door M&K ter beschikking gestelde zaken (waaronder programmatuur, websites, teksten, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, aanvragen, evenals voorbereidend materiaal daarvan) berusten uitsluitend bij M&K en gaan in geen geval over op Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Alle door M&K aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken zijn uitsluitend bestemd om alleen door Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

 

Artikel 16 AANSPRAKELIJKHEID

1 . M&K zal haar Werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een adviseur kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de Opdrachtgever haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is M&K voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. M&K is voorts niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst onvoorziene wijzigingen in wet- of regelgeving die verband houdt met subsidieverlening.

 1. Indien de Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van M&K die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is M&K voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht dan wel indien de Overeenkomst een looptijd heeft van meer dan zes maanden tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
 2. Indien en voor zover M&K een hiertoe strekkende verzekering mocht hebben afgesloten, zal de aansprakelijkheid van M&K jegens Opdrachtgever in plaats van het hiervoor in dit artikel bepaalde geregeerd worden door en gelimiteerd zijn tot de in de betreffende polis vermelde voorwaarden respectievelijk bedragen, zulks onder opschortende voorwaarde, dat door verzekeraar(s) dekking aan M&K worden verleend.
 3. Opdrachtgever vrijwaart M&K voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Opdrachtgever aan M&K onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van M&K.
 1. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever dienen binnen een vervaltermijn van één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de rechten van de Opdrachtgever zijn vervallen.
 2. M&K is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. De aansprakelijkheidsbeperkingen van M&K zijn alleen dan niet van toepassing wanneer de schade is veroorzaakt door opzet, ernstige nalatigheid of bewuste roekeloosheid van M&K of haar bestuurder(s).
 4. De uren- en kostenadministratie van M&K alsmede de daaruit te verstrekken uittreksels strekken tot volledig bewijs van de omvang van de ten behoeve van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst verrichte Werkzaamheden en gemaakte kosten. Opdrachtgever heeft de bevoegdheid om tegen die administratie en de daaruit vervaardigde uittreksels schriftelijk bewijs te leveren.
 5. Indien M&K tezamen met één of meer andere opdrachtnemers van Opdrachtgever een opdracht heeft ontvangen, is ieder der opdrachtnemers aansprakelijk voor een tekortkoming in de door haar uitgevoerde (deel)Werkzaamheden.
 6. Een rechtsvordering tegen M&K tot afgifte van de stukken welke M&K ter zake van de Overeenkomst onder zich heeft gekregen, verjaart 1 jaar na beëindiging van de Overeenkomst.

 

Artikel 17 OVERMACHT

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop M&K geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor M&K niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van M&K worden daaronder begrepen.
 3. M&K heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat M&K zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover M&K ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is M&K gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 18  CONTRACTSOVERNEMING

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting of recht uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij M&K zich hiermee vooraf schriftelijk akkoord heeft verklaard. M&K is gerechtigd aan haar toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante (betalings-)verplichtingen uit de Overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.
 2. In geval van contract overneming vrijwaart Opdrachtgever M&K ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, tenzij enige dwingende (intern)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

 

Artikel 19 VERVALTERMIJN

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens M&K in verband met het verrichten van Werkzaamheden door M&K in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 20  CONVERSIE

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Overeenkomst geen beroep kan worden gedaan komt aan de desbetreffende betaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijke betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 

Artikel 21  NAWERKING

De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen blijven binden.

 

Artikel 22 STRIJDIGE CLAUSULES

In het geval deze algemene voorwaarden en de offerte onderlinge tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de offerte opgenomen voorwaarden.

 

Artikel 23 TOEPASSELIJK RECHT; GESCHILLENREGELING

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en M&K waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en M&K, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.